Algemene Voorwaarden

Inhoud:

 • Ondernemingsgegevens
 • Algemeen en definities
 • Toepasbaarheid
 • Aanbod
 • Prijs
 • Bestelling
 • Levering en uitvoering van de overeenkomst
 • Facturatie en betaling
 • Aanvaarding
 • Garantie en klachten
 • Aansprakelijkheid
 • Overmacht 
 • Geschillen
 • Opschorting en ontbinding
 • Promoties
 • Herroepingsrecht en retour
 • Cookie policy

Ondernemingsgegevens:

wildcards.be” onder Wild Arrow Animations BV

Heirstraat 21, bus 1

9200 Dendermonde

Email: [email protected]

Tel: 0496 30 37 48

Ondernemingsnummer: 0781.949.563

BTW-nummer: BE 0781.949.563

Artikel 1: Algemeen en definities

De e-commerce webshop “wildcards.be” van Wild Arrow Animations BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Heirstraat 21, bus 1, 9200 Dendermonde, BE 0781.949.563 biedt het publiek de kans voor de online aankoop van haar producten en diensten. 

1.1 “Algemene Voorwaarden”: Onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling, aankoop of aanvraag van offerte door een Klant in de e-commerce webshop “wildcards.be“.

1.2 “Klant”: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via de website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

1.3 “Consument”: Elke klant die voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via de website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

1.4 “Webshop”: www.wildcards.be

1.5 “Partijen”: Beide de Webshop en de Klant of Consument

1.6 De Klant moet deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, zodanig akkoord te gaan met de toepassing van deze voorwaarden.

1.7 Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, tenzij deze vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard door Wild Arrow Animations BV.

1.8 De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is het origineel. In het geval van tegenstrijdigheden tussen te verschillende taalversies, zal deze Nederlandstalige versie voorrang krijgen.

1.9 Wild Arrow Animations BV heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid ven de Klant om deze Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 2: Toepasbaarheid

2.1 De rechtsverhouding tussen de Klant en de Webshop en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst, de elektronische bestelbevestiging, deze Algemene Voorwaarden en het Belgische recht. De Webshop wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die de Webshop uitdrukkelijk schriftelijk met de Klant overeen is gekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.

Door enige overeenkomst te sluiten met de Webshop verklaart de Klant kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals vermeld in de Webshop. De Klant zal hierdoor ook gebonden zijn aan deze Algemene Voorwaarden. 

2.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die aan de Klant worden verleend. 

2.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen de Webshop en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.

2.4 Indien de Webshop één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde situatie of toestand. Dit leidt niet tot een rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepalingen worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

2.5 De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up kunnen dienen als bewijsvoering in geval van geschillen.

Artikel 3: Aanbod

3.1 Elk aanbod op de Webshop, sociale media of eender andere vorm van publicatie is enkel informatief. De webshop behoudt het recht om op elk moment, op eender van deze platformen, het aanbod te wijzigen of in te trekken. Hoewel de informatie omtrent deze aanbiedingen met de uiterste zorgvuldigheid worden opgesteld, kan het toch mogelijk zijn dat deze onvolledig is, fouten bevat of verouderd is. De Webshop is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelverbintenis. De Webshop is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

3.2 Indien de Klant vragen heeft in verband met de aangeboden producten en diensten, verzoeken wij de Klant contact op te nemen met onze klantendienst alvorens een bestelling te plaatsen.

3.3 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. De Webshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Prijs

4.1 Alle prijzen worden uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW, administratiekosten en eventuele invoer-/uitvoerkosten. Deze prijzen zijn exclusief eventuele leverings-, transactie- of verzendingskosten en exclusief eventuele versnelde behandelingen of bijkomende wensen van de Klant. De gekozen verzendingswijze en eventuele kosten hiervoor, evenals enig andere prijsverhoging worden vermeld op de bestelbevestiging die de Klant na aankoop ontvangt zolang deze prijsverhoging te maken heeft met de aankoop, bestelling en levering van producten of diensten aangeboden in de webshop. 

4.2 Bijkomende kosten die gepaard gaan met de keuze van de Klant kunnen door de Webshop worden aangerekend.

4.3 De opgegeven prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven. Elementen die niet vermeld worden in de beschrijving van een product zijn niet inbegrepen. Bijbehorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. 

(Hoewel de informatie omtrent deze producten en diensten met de uiterste zorgvuldigheid worden opgesteld, kan het toch mogelijk zijn dat deze onvolledig is, fouten bevat of verouderd is. De Webshop is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelverbintenis. De Webshop is geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.)

4.4 De Webshop behoudt het recht om op elk moment en voor geen specifieke reden, de prijzen op de Webshop te wijzigen. Verder worden de producten gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het ogenblik van de bestelling. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de Webshop worden rechtgezet.

Artikel 5: Bestelling

5.1 Een bestelling kan enkel worden geplaatst via de Webshop.

5.2 De overeenkomst tussen de Webshop en de Klant komt slechts tot stand nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst via de Webshop, de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd en voor desbetreffende bestelling heeft betaald. Pas dan is er sprake van een overeenkomst.

5.3 De Webshop behoudt het recht om zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren.

5.4 Annulering van een bestelling is enkel mogelijk op aanvraag van de Klant na schriftelijke bevestiging van de Webshop en moet gebeuren voor deze is verzonden. Annulering na het verzenden moet gebeuren via het proces voor herroeping zoals beschreven in Artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden. Indien de Klant een bestelling wilt annuleren, dient hij onmiddellijk contact op te nemen per e-mail naar [email protected].

5.5 Bij de bestelling van producten met verschillende release data, zal de Webshop de bestelling pas verzenden bij de laatste release datum. Indien u wenst de bestelling te ontvangen op de release datum, gelieve dan 2 of meer aparte bestellingen te plaatsen. 

Artikel 6: Leveringen en uitvoering van de overeenkomst

6.1 Producten worden zorgvuldig verpakt en verzonden naar de wensen van de Klant en op het door de klant opgegeven leveringsadres. De beschadiging, vernieling en verdwijning van de verzonden producten eindigt bij gevolg op het moment van levering. De webshop is op dat moment bevrijd van haar leveringsverplichtingen.

6.2 Bestellingen worden pas verzonden na het ontvangen van het volledig verschuldigde bedrag van de bestelling. De geleverde producten blijven de exclusieve eigendom van de Webshop tot op het moment van volledige betaling door de Klant aan de Webshop.

6.3 De leveringstermijn is steeds een schatting en is geen essentieel bestandsdeel van de verplichting van de Webshop. Het overschrijden van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit gebruikt worden als aanleiding tot betaling van schadevergoedingen of tot ontbinding van de overeenkomst tussen beide partijen. 

6.4 De Webshop kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen veroorzaakt door de Klant of derden.

6.5 Bij het niet aanwezig zijn van de Klant of de buur op moment van levering, zal het pakket de stappen doorlopen en de regels volgen van desbetreffende verzendmaatschappij. Indien het pakket niet wordt opgehaald, kan het teruggezonden worden naar de maatschappelijke zetel van de Webshop. De hieraan gepaarde kosten zijn voor de rekening van de klant. In deze gevallen zal de overeenkomst tussen de Webshop en de Klant als ontbonden beschouwd worden. De betaalde prijs door de Klant zal door de Webshop worden terugbetaald met aftrek van de hiervoor vermelde kosten.

6.6 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij of een door de Klant aangewezen derde, de goederen in bezit hebben gekregen of laattijdig aangeeft de zending niet te hebben ontvangen. De Klant moet de Webshop schriftelijk op de hoogte brengen en dit binnen een periode van 3 dagen vanaf de afleveringsdatum. 

Artikel 7: Facturatie en betaling

7.1 Bestelling dienen steeds vooraf betaald te worden door de Klant.

De Klant heeft de keuze uit de volgende betaalmethode om de betaling uit te voeren:

 • Bancontact
 • IDeal
 • Kredietkaart
 • Via overschrijving

7.2 De Klant moet de bestelling betalen binnen de 3 dagen na besteldatum om aanvaard te worden en een overeenkomst af te sluiten. Indien deze betaling niet binnen de 3 dagen wordt ontvangen, heeft de Webshop de keuze om meer tijd te verlenen aan de Klant of om de bestelling te annuleren. De Webshop behoudt het recht om deze keuze, zonder opgave van redenen, te maken.

7.3 Alle online betalingen worden door een professionele en externe, gespecialiseerde partner verwerkt. Deze partner voorziet de betaalinfrastructuur die onderworpen is aan beschermingsprotocollen. Alle online betaling zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de externe partner die de betalingsinfrastructuur beheert en dus ook de verantwoordelijkheid draagt voor het correct verwerken van alle online betalingen.

Artikel 8: Aanvaarding

8.1 De Klant moet onmiddellijk bij de in ontvangstname van het pakket een eerste verificatie uitvoeren over de staat van het pakket. Dit heeft ondermeer betrekking tot: hoeveelheid, staat, materiaal,…

De Klant dient verifieerbare afwijkingen binnen de 48 uur na de in ontvangstname schriftelijk te melden aan de Webshop (via e-mail) met verwijzing naar het bestelnummer van het pakket. De Webshop is niet verantwoordelijk voor minimale verschillen tussen de weergave op de Webshop en het geleverde product.

8.2 De Klant mag in geen geval producten terugsturen op grond van de in deze Algemene Voorwaarden beschreven situaties zonder schriftelijk akkoord van de Webshop. De Webshop behoudt het recht om de afwijkingen te onderzoeken en de oorzaak ervan na te gaan. De Klant zal in dit geval de producten op eigen kosten en risico aan de Webshop bezorgen binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe, tenzij anders is overeengekomen tussen de partijen.

8.3 De eventuele vervanging van producten kan geen aanleiding geven voor de betaling van een schadevergoeding. Dit leidt ook niet tot een ontbinding van de overeenkomst tussen beide partijen.

Artikel 9: Garantie en klachten

9.1 Klachten ten gevolge van verborgen gebreken aan de geleverde producten zijn niet voor de verantwoordelijkheid van de Webshop. Desbetreffende afwijkingen moet rechtstreeks gemeld worden aan Pokémon en de Klant dient dit rechtstreeks met hen af te handelen. 

9.2 In geen geval zal de Webshop verantwoordelijk gesteld worden bij het verkeerd gebruik of slechte behandeling van de producten door de Klant.

9.3 Wanneer klachten tijdig en correct aan de Webshop worden gemeld, kan de Webshop naar eigen keuze en inzicht beslissen om de afwijkende producten te vervangen wanneer deze nog voorradig zijn. Indien de producten niet langer op voorraad zijn, kan de Webshop ervoor kiezen om een artikel van gelijke waarde te bezorgen, een bon te geven ter waarde van de origineel betaalde prijs van afwijkende artikels of een terugname van het gebrekkige product met een creditering aan de Klant. De Klant erkent dat de uitvoering van de besproken maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door de Webshop.

9.4 De Klant is gehouden tot het vergoeden van de gemaakte kosten naar aanleiding van valse of onterechte klachten.

9.5 Ter bescherming van de Klant heeft deze bij de verkoop van consumptiegoederen bepaalde wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de Klant. Wanneer de klant het product verkoopt aan derden, valt deze garantie weg. 

9.6 Om beroep te doen op de garantie moet de Klant een geldig verkoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

9.7 De garantie is nooit van toepassing op defecten ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, verkeerd gebruik van het product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud en elk ander foutief of abnormaal gebruik.

9.8 Defecten die opgemerkt worden na een periode van 6 maanden na de leveringsdatum, worden niet meer gezien als verborgen gebreken, tenzij de klant kan bewijzen dat dit wel het geval is.

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

10.1 De aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant door de Webshop is beperkt tot de volgens de wet vastgelegde verplichte aansprakelijkheid. Deze is gelimiteerd tot het laagste van de volgende 2 bedragen:

 • Het respectievelijke factuurbedrag inclusief BTW.
 • Het bedrag dat de Webshop van haar verzekeraar met betrekking tot het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier ontvangt ingevolge van de door de Webshop aangegane Burgerlijke Aansprakelijkheid verzekering.

10.2 De Webshop is in geen enkel geval aansprakelijk voor:

 • Indirecte schade waaronder omzetverlies, schade aan derden, enz…
 • Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zijn door de Klant of door derden, ongeacht of deze veroorzaakt zijn door fout of nalatigheid.
 • Schade als gevolg van foutief of ongepast gebruik of behandeling van de aangekochte producten.

10.3 De Klant erkent dat de Webshop geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in een rechtsgebied dat niet België is. Enkel de Belgische regelgeving zoals deze geldt op het moment van levering zal gelden. De Webshop kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor latere wetswijzigingen van eender welke aard. 

10.4 Enkel de Klant is verantwoordelijk als hij de aangekochte producten doorverkoopt. 

Artikel 11: Overmacht

11.1 De Webshop is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in het naleven van de overeenkomst veroorzaakt door overmacht. 

11.2 In geval van overmacht kan de Webshop de Klant voorstellen om de producten te vervangen door een gelijkaardig product van dezelfde waarde, de uitvoering van de verplichting tijdelijk op te schorten of de overeenkomst tussen de partijen buitengerechtelijk te ontbinden.

11.3 Onder overmacht wordt verstaan:

 • De onbeschikbaarheid van producten
 • Valutaschommelingen
 • Verhoging van productprijzen, productieprijzen en dergelijke kosten
 • Belastingen
 • Transportkosten
 • Weersomstandigheden
 • Stakingen
 • Oorlog
 • Ziekte
 • Epidemie/Pandemie
 • Ongevallen
 • Brand
 • Communicatiestoringen
 • Uitvoerbelemmeringen
 • Files
 • Enz…

Artikel 12: Geschillen

12.1 Alle mogelijke geschillen tussen de Partijen vallen onder de bevoegde rechtbanken van de zetel van de Webshop, behalve als de Webshop verkiest om een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats van de Klant.

12.2 De Klant kan ook klacht indienen met betrekking tot de aankoop van producten op de Webshop bij het Onlinegeschillenbeslechting-platform (“ODR”) van de Europese Unie (Online Dispute Resolution Platform). Het indienen van een klacht op dit platform heeft tot gevolg dat de Klant ermee instemt haar vorderingen buitengerechtelijk te willen beslechten. De Klant aanvaardt dat deze bepaling informatief is en geen enkele verplichting of verbintenis inhoudt voor de Webshop waarbij de Webshop zou instemmen met het buitengerechtelijk beslechten van de vordering van de Klant door middel van het Onlinegeschillenbeslechting-platform.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

13.1 Indien de overeenkomst tussen de Partijen wordt beëindigd, verliest de Klant het recht om van de Webshop te eisen dat het zijn verplichtingen naleeft met betrekking tot de beëindigde overeenkomst.

Artikel 14: Promoties

14.1 Promoties gemaakt door de Webshop, in eender welke vorm, moeten steeds gebruikt worden zoals wordt aangegeven op de promotie. Deze kunnen slechts éénmalig gebruikt worden tenzij anders aangegeven en zijn niet cumuleerbaar. Eén enkele promocode mag gebruikt worden per bestelling.

14.2 In het geval dat de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht voor producten die deelnamen aan een promotie, heeft de Webshop het recht om de de prijs van de producten te herberekenen. Als producten door de herroeping buiten de promotie vallen zullen de prijzen hiervan worden aangepast. De Webshop zal in dat geval de gelden terugstorten conform aan deze Algemene Voorwaarden met aftrek van het deel dat nog betaald moet worden voor producten die hierdoor niet onder de promotie vallen.

Artikel 15: Herroepingsrecht en retour 

15.1 De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen en zonder opgave van redenen, de overeenkomst volledig of gedeeltelijk te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag dat de Klant of bevoegde dat niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. 

15.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Klant de Webshop via ondubbelzinnige verklaring, schriftelijk op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Dit kan via post naar 

WildCards

Heirstraat 21, bus 1

9200 Appels

België

Of via e-mail naar [email protected]

15.3 De Klant moet de goederen zonder uitstel, niet later dan 14 kalenderdagen na de dag de hij/zij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Webshop heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de Webshop. 

15.4 Als de Klant niet voldoet aan de hierboven verklaarde regels, kan hij/zij niet langer beroep doen op het recht op herroeping.

15.5 Producten die specifiek besteld worden voor de Klant vallen nooit onder het recht tot herroeping. 

15.6 Producten die worden samengesteld speciaal voor de Klant vallen nooit onder het recht tot herroeping.

15.7 De teruggestuurde producten moeten in dezelfde staat zijn als het moment van verzending naar de Klant door de Webshop. Als de producten die worden teruggestuurd op eender welke manier in waarde verminderd is, behoudt de Webshop het recht om de Klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Ook schade tijdens retourtransport op eigen kosten vallen onder deze bepaling.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

15.8 Wanneer de Klant de overeenkomst herroept, kan de Klant kiezen uit de volgende twee acties. De Webshop kan alle tot op dat moment ontvangen betalingen van de Klant met betrekking tot de overeenkomst, inclusief de standaard verzendkosten aan de klant terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na het op de hoogte brengen van de Webshop door de Klant van zijn beslissing tot herroeping. Of hem een waardebon bezorgen van dezelfde waarde als de producten uit de originele overeenkomst. Bij verkoopovereenkomsten kan de Webshop wachten met de terugbetaling totdat hij de goederen terug heeft ontvangen of totdat de Klant kan aantonen dat hij de producten wel degelijk heeft teruggestuurd. De kosten van de retour zijn steeds voor de rekening van de Klant. 

Eventuele extra kosten die buiten de standaard verzendkosten vallen, worden niet terugbetaald. 

15.9De Klant wordt terugbetaald door middel van dezelfde betaalmethode als waarmee de Klant de originele transactie heeft uitgevoerd. In ieder geval zullen voor dergelijke terugbetalingen geen kosten in rekening gebracht worden ten aanzien van de Klant.

15.10 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Cadeaubonnen.
 • Levering van producten die specifiek voor de klant vervaardigd zijn of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten. 
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd. 
 • Verzegelde verpakkingen en verzegelde producten zoals onder andere Booster Packs, Booster Boxes, Elite Trainer Boxes, Collection Boxes, Tins en alle andere verzegelde items die betrekking hebben op Pokemon TCG.

Artikel 16: Cookie policy

16.1. Toestemming

Door het gebruik van cookies verzamelt WildCards uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming hiervoor vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u WildCards deze uitdrukkelijke toestemming. U kunt op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door WildCards intrekken.

16.2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door WildCards op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan WildCards informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de WildCards-website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected]. De website van WildCards maakt gebruik van verschillende cookies die we in een onderstaande tabel oplijsten. WildCards maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

16.3. Welke cookies gebruikt WildCards?

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
_first_pageview Herkenning bezoeker WildCards 10 minuten
jsuid Herkenning bezoeker WildCards 20 jaar
_cfduid Veiligheid WildCards 1 jaar
nQ_visitId Herkenning bezoeker WildCards 70 jaar
nQ_cookieId Herkenning bezoeker WildCards 70 jaar
_custom_data_username Herkenning bezoeker WildCards 20 jaar
_custom_data_email Herkenning bezoeker WildCards 20 jaar

 

16.4 Google en Google Analytics

De website van WildCards gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van WildCards zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
_ga Analyse Google 2 jaar
_gid Analyse Google 2 dagen
1P_JAR Herkenning user Google 1 maand
APISID Herkenning user Google 2 jaar
CONSENT Herkenning user Google 20 jaar
HSID Herkenning user Google 2 jaar
NID Herkenning user Google 6 maand
SAPISID Herkenning user Google 2 jaar
SID Herkenning user Google 2 jaar
SIDCC Herkenning user Google 3 maand
SSID Herkenning user Google 2 jaar

 

16.6. Het gebruik van cookies beletten

De Klant kan steeds cookies blokkeren door de instelling op zijn browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als de Klant zijn browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat hij geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kan men steeds WildCards contacteren.

16.7. Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser:

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac